Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor dienstverlening 

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training, teambuilding, coaching, begeleiding of andere werkzaamheden tussen Celine Traint en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de door Celine Traint opgestelde offerte door zowel Celine Traint als de deelnemer/opdrachtgever. Beide partijen moeten in het bezit zijn van een door beide partijen ondertekende identieke offerte en/of een bevestiging via mail.

3. Na ondertekening van de offerte door beide partijen, akkoord via de mail en/of het starten van dit traject verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Grondslag


De offertes en activiteiten zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Celine Traint zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, tenzij anders is overeengekomen.

3. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn.

4. Trainingen en workshops
4.1. Wijze van deelname

1. Een training of een workshop is een actieve bijeenkomst, waar van iedereen optimale inzet wordt verwacht.
2. Van iedere deelnemer wordt verwacht, dat hij de bijeenkomsten op actieve wijze volgt. Indien hij (ook na gesprekken hierover) in gebreke blijft, heeft Celine Traint het recht deze cursist de verdere deelname te ontzeggen, zonder dat hieraan enig recht op terugbetaling kan worden ontleend. Voor storende gedragingen in de trainingslocatie, buiten werkperioden van de trainingen geldt hetzelfde.
3. Celine Traint kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen.

4.2. Keuze trainingslocatie
1. Om een optimaal werkresultaat te verzekeren, moet de trainingslocatie functioneel voldoen aan de door Celine Traint te stellen eisen.
2. Voor trainingen en workshops zal in onderling overleg een geschikte trainingslocatie worden gereserveerd.
3. Celine Traint zal, indien de opdrachtgever dit wenst, hierbij haar bemiddeling verlenen.
4. De noodzaak tot het veranderen van de trainingslocatie kan geen reden zijn tot het annuleren van de gegeven opdracht.

4.3 Honoraria, prijzen en verblijfskosten trainingen en workshops
1. Voor trainingen en workshops gelden de tussen de opdrachtgever en Celine Traint schriftelijke overeengekomen honoraria en prijzen.
2. Voor alle open trainingen, workshops en alle overige door Celine Traint georganiseerde activiteiten worden de gepubliceerde tarieven in rekening gebracht, die gelden op het moment van de definitieve opdracht.
3. Het niet op tijd voldoen van het gedeclareerde bedrag ontheft de opdrachtgever niet van zijn aangegane verplichtingen.
4. De verblijfskosten worden doorberekend aan de hand van de kosten, die door de trainingslocatie aan Celine Traint in rekening worden gebracht.

4.4. Annulering en uitstel incompany  trainingen en workshops
Boven de gestelde voorwaarden gelden vanwege het specifieke karakter van trainingen en workshops de volgende aanvullende voorwaarden.
Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een training of workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:
Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum:                    50%
Annulering of uitstel binnen 6 weken voor aanvangsdatum:                                75%
Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum:                           100%
1. Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.
2. De kosten, die de trainingslocatie bij annulering of uitstel Celine Traint berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die de uitvoering van een training of workshop annuleerde/uitstelde.
3. Indien een deelnemer aan een open training of workshop door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan zijn leidinggevende een vervangende deelnemer sturen. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.

4. Annuleringsregeling trainingen en workshops met open inschrijvingen
1. Annuleren door de deelnemer kan per aangetekend verzonden brief of per door Celine Traint bevestigde e-mail.
2. Annuleren van 5 tot 2 weken voor de start van de training kost aan annuleringskosten 50 % van de deelnamekosten.
Annuleren korter dan 2 weken voor of na aanvang van de training verplicht tot het betalen van 100 % van de deelnamekosten.
3. Bij annulering hebt u het recht om iemand anders in uw plaats te doen deelnemen aan de training.
4. Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt 1 – 3 genoemd.

Annuleren door Celine Traint
1. Celine Traint heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht te annuleren in welk geval de deelnemer/opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Celine Traint betaalde bedrag.
2. Celine Traint is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training te wijzigen. Indien Celine Traint tot het oordeel komt dat van de deelnemer/opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan Celine Traint besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het voor de opdracht overeengekomen bedrag.
3. Annuleren door Celine Traint in verband met onvoldoende deelname of overmacht leidt tot teruggave van 100 % van alle betaalde kosten.
4. Celine Traint Coaching behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en / of te belastend is voor ander deelnemers. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaal bedrag voor de training of workshop.

5.5. Gedeeltelijke deelname aan trainingen en workshops
1. Deelnemers die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale training- of workshopkosten verschuldigd.
2. Indien een deelnemer aan een training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg met de verantwoordelijke trainingsmanager kan hij aan een volgend soortgelijke workshop of training deelnemen, zonder opnieuw het honorarium aan Celine Traint verschuldigd te zijn. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.

6. Tarieven en kosten van de opdracht


In de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen, zoals opgenomen in onze offerte(s), zijn begrepen de reisuren en trainingsmateriaal, en zijn niet begrepen onze reis- en verblijfkosten en reis- en verblijfskosten van de deelnemers en de kosten van een locatie. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen worden ze afzonderlijk vermeld.

7. Betalingsvoorwaarden


Het honorarium en de kosten zoals eerder genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks achteraf bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum.
Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kunnen wij met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8. Uitvoering van de opdracht

1. Indien Celine Traint afspraken niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Celine Traint het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan wel mogelijk wordt.
2. Celine Traint heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.
3. Celine Traint streeft ernaar om geplande studiemomenten te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaald studiemoment echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is Celine Traint hiervoor jegens opdrachtgever/deelnemer niet aansprakelijk en heeft opdrachtgever/deelnemer geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde cursusgeld. Celine Traint zal indien mogelijk zorgdragen voor een vervangende les.
4. De met Celine Traint gesloten overeenkomst leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
5. Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Celine Traint zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.
6. Voor zover Celine Traint voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de deelnemer, respectievelijk de opdrachtgever, is Celine Traint uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

9. Wijzigen van de opdracht, c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Celine Traint dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Celine Traint de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

10. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het trainings- of adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Celine Traint verkrijgt en de medewerking die wordt verleend.
In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van veertien dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever ons hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig éénzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever heeft Celine Traint vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettings- c.q. omzetverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
Celine Traint mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan onze invloed onttrekken of ons niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Celine Traint behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige intake- evaluatie- en observatieverslagen c.q. adviezen van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

12. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, syllabi en trainingsmateriaal die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Celine Traint. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na van Celine Traint verkregen toestemming.
De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
Celine Traint behoudt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13. Vertrouwelijkheid

Celine Traint verplicht zich geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. In het kader van de opdracht zal zij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Celine Traint aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en dergelijke.
Opdrachtrapportages zullen door Celine Traint niet worden openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking gesteld zonder toestemming van de opdrachtgever.
De opdrachtgever mag een dergelijke rapportage openbaar maken, vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking stellen, mits bronvermelding plaatsvindt.

14. Aansprakelijkheid

Celine Traint is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het door haar niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat wij voor onze werkzaamheden in het kader van die opdracht hebben ontvangen.
Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verspeeld.

15. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop Celine Traint geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Celine Traint niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Celine Traint heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Celine Traint haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Celine Traint opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Celine Traint bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige werking heeft.

16. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

17. Geschillenregeling

1. Eventuele klachten over de door Celine Traint geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Celine Traint kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de deelnemer/opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.
2. Celine Traint streeft er naar om binnen 30 dagen schriftelijk en met redenen omkleed haar standpunt kenbaar te maken over de ingediende klacht; indien Celine Traint dit wenselijk acht zal zij de klager in de gelegenheid stellen gehoord te worden. In bijzondere gevallen is verlenging van genoemde termijn mogelijk.

3. Als de Celine Traint niets van zich laat horen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de geschillencommissie.

4. Het indienen van een klacht ontslaat deelnemer/opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.
5. Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan een onafhankelijke mediator.

6. Indien bemiddeling van een mediator niet leidt tot opheffing of regeling van het geschil zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het gebied waar de cursuslocatie gevestigd is.

7. Op overeenkomsten tussen Celine Traint en de deelnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel regio Amsterdam.

9. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

10. Administratieve handelingen en beantwoorden van de mail gebeurt binnen drie werkdagen. Wanneer het antwoord op een brief/bericht langere tijd nodig heeft, krijgt u daar binnen drie werkdagen bericht over.

Amsterdam, juni  2020

Inspiratiemail ontvangen?